Jak postupovat:

Jako vstupní informace pro vypracování rodokmenu stačí pouze podepsané zplnomocnění a kopie rodného nebo oddacího listu.
V případě, že potřebné matriky nejsou uloženy v archivu, ale jsou dosud na městském nebo obecním úřadě, je třeba doložit písemné zmocnění, případně další doklady dokazující příbuzenství s hledanou osobou (rodný, nebo oddací list), dle zákona o matrikách.

 

Je možno vypracovat následující dokumenty:

  •   rodokmen přímé linie  ( otcovské, mateřské ) – tvoří přímé potomky výchozí osoby (manželského páru), o sourozencích se zjišťují pouze základní    informace
  •   rozrod – tvoří potomky výchozí osoby (manželského páru) a jejich děti, další pokračující větve rodu nesoucí příjmení a další pokrevní větve od provdaných dcer. Pro velké množství osob a různost příjmení se jedná o velmi časově náročné pátrání.

  •  vývod – tvoří předky výchozí osoby (manželského páru) bez dětí. Postupuje se ze současnosti do minulosti (rodiče, prarodiče atd.). Používá se nejčastěji.

  •  jakýkoliv jiný dokument dle přání klienta

 

How to start:

As the entry data to comply family tree will be enough to have power of attorney and copy of the birth or marriage certifikate.

As the outputs of genealogical research can be created types of documents as follows:

  •   family tree - direct lineage chart (paternal, maternal) - it displays the male descendants of an inicial person (married couple)  incl. their partners
  •   family tree - full chart it displays descendants of an inicial person (married couple) including their partners and all blood siblings
  •   family tree - direct lineage chart displays ancestors of an inicial person (married couple)  incl. their partners without children